Pięcioksiąg:
Księga Rodzaju -- Księga Wyjścia -- Księga Kapłańska -- Księga Liczb -- Księga Powtórzonego Prawa

Księgi historyczne:
Księga Jozuego -- Księga Sędziów-- Księga Rut -- Pierwsza Księga Samuela  -- Druga Księga Samuela  -- Pierwsza Księga Królewska -- Druga Księga Królewska -- Pierwsza Księga Kronik -- Druga Księga Kronik -- Księga Ezdrasza -- Księga Nehemiasza -- Księga Estery 

Księgi mądrościowe (dydaktyczne):
Księga Hioba  -- Księga Psalmów -- Księga Przysłów -- Księga Kaznodziei Salomona -- Pieśń nad Pieśniami

Księgi prorockie:
Księga Izajasza -- Księga Jeremiasza -- Treny -- Księga Ezechiela -- Księga Daniela -- Księga Ozeasza -- Księga Joela -- Księga Amosa  -- Księga Abdiasza  -- Księga Jonasza -- Księga Micheasza -- Księga Nahuma  -- Księga Habakuka --Księga Sofoniasza -- Księga Aggeusza  -- Księga Zachariasza -- Księga Malachiasza

Biblia Gdańskaprzekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.
Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 r., na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (sandomierskie). Na synodzie w Baranowie w 1604 r. polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, czeską Kralicką (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem.